SOLUTIONS

01

WASTE WATER MONITORING SOLUTION

Quan Trắc nước thải là gì ? Quan trắc nước thải là hệ thống được lắp đặt tại nơi nước thải đã qua xử lý các yếu tố ô nhiễm. Hệ thống sẽ theo dõi lưu lượng và đo lường chất lượng nước thông qua các chỉ số đo được tại các điểm lắp đặt. THEO...


FEATURE PROJECT


PARTNER