0935745653

Mấy Lấy Mẫu Nước Tự Động CS12

Máy lấy mẫu nước tự động CS12 là một thiết bị được sử dụng để thu thập và lưu trữ mẫu nước cho phân tích trong phòng thí nghiệm. Nó được thiết kế để hoạt động tự động, lấy mẫu nước tại khoảng thời gian đã xác định trước và bảo quản mẫu cho phân tích sau này.

YÊU CẦU BÁO GIÁ
Danh mục: Nhà sản xuất: DELTA PHASE