THIẾT BỊ GHI NHẬN VÀ TRUYỀN DỮ LIỆU DATA LOGGER QD1000

Data Logger QD1000 có thể được sử dụng để giám sát và ghi nhận số liệu về nước thải và nước cấp tại các trạm quan trắc môi trường. Dữ liệu thu thập được có thể truyền về Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc văn phòng của nhà máy để phân tích và xử lý. Ngoài ra, nó cũng có tính năng điều khiển lấy mẫu tự động hoặc từ xa khi các giá trị vượt ngưỡng được cài đặt, giúp trong việc đáp ứng nhanh chóng đối với các tình huống cấp bách.

YÊU CẦU BÁO GIÁ
Danh mục: , Nhà sản xuất: